Pierwsza pomoc

Dla pracodawców, którzy chcą przeszkolić swoich pracowników, proponujemy szkolenia z zakresu pierwszej pomocy. Po zakończeniu szkolenia każdy uczestnik otrzymuje zaświadczenie o ukończeniu szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy, natomiast Pracodawca otrzymuje zaświadczenie zbiorcze zawierające listę osób uczestniczących oraz program szkolenia.

Kurs spełnia wymagania nałożone na przedsiębiorców:
1. W znowelizowanym Kodeksie Pracy art. 209 (zmiany od 18 stycznia 2009 r.) - ustawa z 21 Listopada 2008 r o zmianie ustawy Kodeks Pracy (Dz. U. 223, poz. 1460 z 2008 r.),
2. W Obwieszczeniu Ministra Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 28 sierpnia 2003 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy,
3. W rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 2 września 1997 roku, które nakłada na pracodawców obowiązek zorganizowania systemu pierwszej pomocy, w skład którego wchodzą punkty pierwszej pomocy i apteczki, których obsługa może zostać powierzona tylko i wyłącznie pracownikom przeszkolonym z zakresu udzielania pierwszej pomocy.

Celem szkolenia jest przekazanie wiedzy teoretycznej oraz praktycznych umiejętności udzielania pierwszej pomocy w najczęściej spotykanych stanach zagrożenia zdrowia i życia. Uczymy także zasad bezpieczeństwa oraz skutecznego wzywania pomocy.

PROGRAM KURSU:

 • Wykład + pokaz multimedialny
 • Przepisy prawne dotyczące udzielania pierwszej pomocy
 • Motywacja do udzielania pomocy
 • Bezpieczeństwo własne
 • Bezpieczeństwo poszkodowanego
 • Zabezpieczenie miejsca wypadku
 • Skuteczne wzywanie pomocy
 • Kontrola podstawowych funkcji życiowych
 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja) dorosłych
 • Pozycja boczna ustalona
 • Rany, krwotoki
 • Złamania, zwichnięcia, skręcenia
 • Oparzenia: termiczne, chemiczne, elektryczne
 • Utrata przytomności, omdlenie, zaburzenia świadomości,
 • Niedrożność? górnych dróg oddechowych (ciało obce w drogach oddechowych, zadławienia)
 • Porażenia prądem elektrycznym Skład i sposoby wykorzystania apteczek

Ćwiczenia:

 • Resuscytacja krążeniowo-oddechowa (reanimacja)
 • Pozycja boczna ustalona
 • Bezpieczne sposoby obracania na plecy
 • Postępowanie w krwotokach
 • Postępowanie w oparzeniach
 • Unieruchamianie złamań i stawów, zwichnięć? i skręceń
 • Szkolenia prowadzone są przez instruktorów z pierwszej pomocy przedmedycznej.
 • Czas trwania szkolenia: 6 godzin dydaktycznych
 • Termin i miejsce szkolenia: do ustalenia
Ostatnia modyfikacja: środa, 29 sierpień 2012, 09:45